dilluns, 3 de juny del 2013

Els meus impostos, a Catalunya


PER QUÈ ?

- S’omplen els documents oficials degudament. Es respecta el calendari del contribuent. Es paga el que pertoca en cada cas. Es presenten (via telemàtica) els impostos corresponents a l’Estat espanyol.
Es compleix amb l’obligació de presentar els impostos i s’elimina la possibilitat d’una sanció directa per no presentació!

- L’administració de l’Estat espanyol està regida pel conveni de finestra única. Això ens permet utilitzar qualsevol finestra existent per realitzar qualsevol tràmit i, per llei, té la mateixa validesa. L’Agència Tributària Catalana té un conveni específic amb l’Agencia Tributaria Española.
Qualsevol finestra administrativa és part de l’Estat. Pagar a l’Agència Tributària Catalana també és complir amb les obligacions!

- Cal tenir en compte que, actualment, l’Agència Tributària Catalana està transferint els diners a l’Agencia Tributaria Española.
De les persones i empreses que han pagat els seus impostos a l’ATC, cap no ha rebut sanció ni cap tipus de conseqüència per aquest acte i tenen el corresponent certificat d’estar al corrent de pagament!

BASE LEGAL

Catalunya està sotmesa a una asfíxia financera pel dèficit fiscal, el dèficit d’inversions públiques i privades, el retard en els pagaments, l’incompliment de pressupostos i la no acceptació de les propostes d’autofinançament. Aquesta asfíxia li resta capacitat econòmica per ser competitiva, per sostenir l’estat del benestar i els serveis socials i per mantenir la cohesió social.
Pagant els impostos a l’Agència Tributària Catalana (ATC) estem fent un gest de reconeixement de les institucions pròpies de Catalunya i a favor que sigui la Generalitat qui recapti els impostos i els gestioni.
Cal una reacció de la societat civil i del teixit empresarial de Catalunya per tal de fer palès el nostre malestar i, alhora, complir amb les nostres obligacions tributàries.

RENDA: PASSOS A SEGUIR

PER A DECLARACIONS POSITIVES (A INGRESSAR)

Bàsicament es tracta de dipositar anticipadament els diners resultants de la liquidació al compte de l’Agència Catalana i domiciliar-ne el pagament a aquest compte.

Calcular la declaració de renda de la forma habitual, utilitzant el programa PADRE de l’Agencia Tributaria Española.
Assenyalarem l’opció de pagament per domiciliació bancària i indicarem el núm. de compte de l’Agència Tributària Catalana (en el cas de Lleida, 0049 1886 79 2610711018) enlloc del nostre.
Baixar de la xarxa el formulari de pagament d’impostos de l’Agència Tributària Catalana que correspongui a la nostra província (en el cas de Lleida, és el model S28 i es pot trobar a
http://www20.gencat.cat/docs/e-tributs/Documents/S28.pdf ).
Cal tenir present que el número de referència individual és únic per a cada formulari. Si es torna a baixar, aquest número serà diferent. Posteriorment caldrà per fer el pagament.

Omplir el formulari tenint present que:
           
- A l’apartat autoritat o òrgan a disposició del qual es constitueix el dipòsit, hi heu de posar:
                        “Agència Tributària Estatal”

- A l’apartat Descripció de la finalitat del dipòsit, escollirem l’opció “B. Finalitat tributària”, sub_opció: “Altres”, i indicarem el tipus d’impost (per exemple: pagament renda 2012).


• Anar al nostre banc i fer una transferència per l’import resultant de la nostra declaració, al compte bancari de l’ATC ja indicat. No s’ha d’enviar la declaració a Hisenda a travès del banc, sinò que aquesta es pot entregar a les oficines d’Hisenda o enviar-la telemàticament des de la nostra gestoria

             S’ha de tenir present que en el justificant, hi ha d’aparèixer la següent informació:
- Ordenant: el contribuent.
- Beneficiari: Agència Tributària Catalana.
- Concepte: (Número de referència del formulari S28), per al pagament de l’impost X (per exemple, Renda 2012) de (NIF del contribuent).
     - Calen 3 còpies del justificant (una serà per a l’entitat bancària).

Lliurar còpia de la documentació a les oficines de l’Agència Tributària Catalana perquè hi donin constància d’entrada. L’ATC a Cervera és a la mateixa oficina del registre. Av. Duran i Sanpere  41, baixos

  A l’ATC s’hi ha d’entregar:
- Declaració de la Renda PADRE.
- El formulari d’ingrés a l’Agència Tributària Catalana (l’S28, en el cas de Lleida).
- El justificant de transferència bancària.
- Una declaració de voluntats, que és una instància on s’explica que es paga a la Generalitat en
   lloc de l’estat; i que (p.e.) podria ser la següent ...

“Amb aquest escrit acompanyat a la meva declaració de renda, jo  Nom i Cognoms, amb DNI YYYYYYY, faig constar que l’import de ZZZ,ZZ euros de la meva contribució al sosteniment de l’administració pública a través de l’impost a les persones físiques (IRPF), el faig arribar directament a l’Agència Tributària Catalana (ATC) per objecció de consciència a la gestió actual dels impostos, amb la idea de que aquesta acció serveixi per reivindicar la identitat del nostre poble i el dret de les nostres institucions a gestionar-los”     
Signatura i data.

  Per a dubtes o assessorament, podeu dirigir-vos a:   http://sf.assemblea.cat o insubmissio@assemblea.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada